schoonmaakbedrijf DkCleanHome
  1. nl
  2. en

PRIVACYVERKLARING

DkCleanHome, gevestigd aan Koopmans van boekeresntraat 65

2522 VB Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://dkcleanhome.nl/

DkCleanHome

Koopmans van boekeresntraat 65

2522 VB Den Haag

+31 682738107

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

DkCleanHome verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te   

  maken, in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf

  onderdeel is van een advertentienetwerk)

- Lijst met contactgegevens van de klant via een app

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dkcleanhome.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

DkCleanHome verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen,

  heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink  

  onderaan iedere mailing.

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Wij de persoonsgegevenverzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele

  overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor   

  partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

- Wij verzamelen uw persoonsgegevens om u een offerte te kunnen sturen en om te voldoen.

- DkCleanHome analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het

  aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

- DkCleanHome volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en

  diensten afstemmen op uw behoefte.

- DkCleanHome verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens

  die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

-Om u diensten te kunnen verlenen, facturen op te stellen en efficiënt met u te communiceren over

  zaken die verband houden met de uitvoering van het contract

- In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw

  persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons

  toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

DkCleanHome neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DkCleanHome) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

DkCleanHome bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen.
  • Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd.
  • Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd.
  • De periode van 7 jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

DkCleanHome deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DkCleanHome blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt DkCleanHome uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

DkCleanHome gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. DkCleanHome gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DkCleanHome en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dkcleanhome.nl.

 

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

DkCleanHome wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

DkCleanHome neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dkcleanhome.nl

 

 

DkCleanHome

Koopmans van Boekerenstraat 65

2522VB Den Haag

0682-738-107

info@dkcleanhome.com

info@dkcleanhome.nl

 

Datum gepubliceerd: 7 oktober 2020

OVER ONS 
DkCleanHome schoonmaakbedrijf

DkCleanHome schoonmaakbedrijf

2522VB Den Haag

E-mail: info@dkcleanhome.nl

Tel: 0682 738 107

Contactgegevens 

Wij zijn een jong schoonmaakbedrijf, actief in en rond Den Haag. Opgericht door twee jonge en ambitieuze mensen. Sinds het begin van onze activiteit is ons belangrijkste doel de kwaliteit van het leven van onze klant te verbeteren. Onze uit passie voor reinheid geven wij om elk detail. We weten hoe schone ruimte het leven makkelijker maakt. Laten we het voor u maken.

schoonmaakbedrijf schoonmaakbedrijfen schoonmaakbedrijven schoonmaakservice

OFFERTE AANVRAGEN ►